Regulamin sieci BTK

Dział I. Postanowienia ogólne
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Abonament – opłata za stały (nielimitowany czasowo i ilością danych) dostęp określonej w Umowie liczby terminali abonenckich do Sieci BTK, za pomocą Urządzenia;
2. Abonent – osoba, z którą zawarto Umowę o dostęp do sieci BTK;
3. Cennik – „Cennik usług multimedialnych”;
4. Gniazdo Abonenckie – urządzenie stanowiące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, zainstalowane w lokalu Abonenta, umożliwiające przyłączenie Urządzenia do sieci BTK;
5. BTK – firma BTK świadcząca usługi dostępu do Internetu oraz transmisji danych abonentom publicznych sieci telekomunikacyjnych na podstawie wymaganego prawem zgłoszenia do Urzędu Regulacji Telekomunikacji;
6. Multimedialna sieć telekomunikacyjna (sieć BTK) – publiczna sieć telekomunikacyjna umożliwiająca udostępnianie usług telekomunikacyjnych (w tym przesyłu danych) z i do Urządzenia;
7. Regulamin – „Regulamin świadczenia usług sieci BTK”;
8. Umowa – umowa o zapewnienie możliwości korzystania z usług sieci BTK;
9. Urządzenie – indywidualnie adresowane urządzenie oddane Abonentowi do indywidualnego użytkowania, umożliwiające przyłączenie do BTK;
10. Usługi multimedialne – usługi dostępu do Internetu oraz transmisji danych świadczone abonentom publicznych sieci telekomunikacyjnych przez BTK;
11. Terminal abonencki – komputer lub inne urządzenie umożliwiające nadawanie, przetwarzanie i odbiór danych, wykorzystywane przez Abonenta dla potrzeb korzystania z usług świadczonych na podstawie Umowy;
12. Zamawiający – osoba zainteresowana zawarciem Umowy.

§ 2

Regulamin został wydany na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 3

BTK świadczy usługi telekomunikacyjne w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie oraz w Cenniku.

Dział II. Zakres i warunki świadczenia usług

§ 4

BTK na podstawie Regulaminu i Umowy, zawieranej po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie:
1. Zapewnia możliwość korzystania przy użyciu sieci BTK z pakietu usług multimedialnych, wskazanych w zamówieniu złożonym przez Abonenta, których zakres określony jest w Cenniku;
2. Udostępnienia Abonentowi Urządzenie do jego indywidualnego użytku;
3. Administruje usługami świadczonymi na rzecz Abonenta.

Dział III. Umowa o świadczenie usług
Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 5

Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, po spełnieniu przez zamawiającego warunków określonych w Regulaminie oraz pod warunkiem istnienia możliwości technicznych wykonywania usług w ramach Umowy.

§ 6

W Umowie BTK zobowiązuje się do zapewnienia Abonentowi możliwości korzystania z pakietu usług multimedialnych świadczonych przy wykorzystaniu sieci BTK, dla określonej w Umowie ilości terminali abonenckich, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, Umowie i Cenniku a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i Umowy – w szczególności do terminowej zapłaty opłat wskazanych w Cenniku.

§ 7

W imieniu BTK Umowę zawiera osoba upoważniona, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

§ 8

1. Zamawiający może zawrzeć Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela.
2. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej Umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów bądź ewidencji lub pełnomocnicy tych osób.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 9

Abonent obowiązany jest pisemnie poinformować BTK o zmianach danych zawartych w Umowie, w terminie nie później niż do końca miesiąca, w którym zmiany te zaistniały, pod rygorem poniesienia konsekwencji wynikających z nie zgłoszenia danych.

Rozdział 2. Warunki zawarcia Umowy

§ 10

1. Osoba zainteresowana zawarciem Umowy zgłasza do BTK pisemne, telefoniczne bądź e-mailem zamówienie na świadczenie usług dostępu do sieci BTK
2. Na złożone zamówienie BTK udziela zamawiającemu odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, informując zamawiającego czy istnieją warunki techniczne umożliwiające realizację zamówionych usług.

Rozdział 3. Warunki realizacji Umowy

§ 11

Zapewnienie dostępu do sieci BTK następuje z chwilą podłączenia Urządzenia.

§ 12

Abonent jest zobowiązany, na każde żądanie umożliwić pracownikom BTK lub osobom upoważnionym, sprawdzenie stanu technicznego sieci BTK, gniazda Abonenckiego i Urządzenia, zainstalowanych w zajmowanym przez niego lokalu, pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

§ 13

1. Wszelkich ingerencji, w tym zmian, przeróbek, napraw, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń w sieci, BTK gnieździe Abonenckim, Urządzeniu, dokonują wyłącznie pracownicy BTK bądź osoby przez nich upoważnione.
2. Uszkodzenia elementów nie będących własnością Abonenta służących do świadczenia usługi, w tym w szczególności uszkodzenia sieci BTK i Urządzenia – wynikłe z działania bądź zaniechania Abonenta, będące skutkiem nieprawidłowego z nich korzystania usuwane są w całości na koszt Abonenta.

§ 14

1. Abonent nie ma prawa, bez pisemnej zgody BTK, podłączać do Urządzenia większej ilości terminali abonenckich niż określona w Umowie.
2. Abonent nie ma prawa udostępniać Urządzenia innym podmiotom.
3. Abonent uprawniony jest do korzystania z Urządzenia jedynie na terenie jednego lokalu, wskazanego w zamówieniu jako miejsca świadczenia usługi.
4. Zamieszczanie reklam bądź innych treści komercyjnych na stronach WWW udostępnionych abonentowi przez BTK jest uzależnione od wcześniejszej, pisemnej zgody BTK oraz wniesieniu opłat dodatkowych zgodnie z Cennikiem.

§ 15

1. Abonent jest zobowiązany udostępnić BTK kartę sieciową / router do autoryzacji.
2. Każda zmiana karty sieciowej / routera musi być autoryzowana przez BTK.
3. BTK nie odpowiada za złą jakość świadczonych usług w przypadku stosowania nieautoryzowanej przez BTK karty sieciowej / routera.

§ 16

Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest w szczególności:
1. Działanie powodujące zawieszanie bądź blokowanie urządzeń innych abonentów lub użytkowników sieci BTK bądź sieci Internet,
2. Stosowanie nielegalnego oprogramowania,
3. Umieszczanie w sieci BTK bądź sieci Internet niezgodnych z prawem: informacji, danych bądź oprogramowania,
4. Działanie powodujące przechwytywanie danych od innych użytkowników sieci BTK bądź ingerowanie w ich urządzenia,
5. Używanie nieautoryzowanej karty sieciowej,
6. Podłączania do gniazda Abonenckiego większej ilości terminali abonenckich niż wskazana w Umowie,
7. Uszkodzenie Urządzenia,
8. Wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w pracy sieci BTK, sieci Internet bądź urządzeniach innych użytkowników.

Rozdział 4. Zmiana/zawieszenie Umowy

§ 17

1. BTK jest obowiązany, na pisemne lub telefoniczne zamówienie Abonenta, dokonać zmiany miejsca zainstalowania Urządzenia, pod warunkiem jednak istnienia możliwości technicznych we wskazanym przez Abonenta miejscu.
2. W okresie oczekiwania na zmianę miejsca zainstalowania Urządzenia, na wniosek Abonenta, opłat abonamentowych nie pobiera się.
3. Za podłączenie Urządzenia w nowym miejscu pobiera się opłatę manipulacyjną zgodnie z Cennikiem.

§ 18

1. Na pisemny wniosek Abonenta, złożony do 20 (dwudziestego) dnia miesiąca, BTK może wyrazić zgodę na zawieszenie świadczenia usług, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po zgłoszeniu wniosku.
2. Powyższe zawieszenie następuje na czas określony, wskazany przez Abonenta wyrażony w miesiącach kalendarzowych, nie krótszy niż 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy.
3. W przypadku, gdy wniosek Abonenta dotyczy zawieszenia świadczenia usługi na okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące, Abonent zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia najpóźniej do dnia, od którego ma rozpocząć się zawieszenie wykonywania usługi, przy czym zwrot Urządzenia polegać będzie na dostarczeniu przez Abonenta na koszt własny Urządzenia do siedziby BTK. Warunkiem zawieszenia usługi przez BTK jest zwrot Urządzenia przez Abonenta. BTK zastrzega, że w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie wniosek Abonenta o zawieszenie usługi staje się bezskuteczny.
4. W okresie zawieszenia usługi opłaty abonamentowej nie pobiera się.
5. Ponowne podłączenie Urządzenia wymaga wniesienia stosownej opłaty, zgodnie z Cennikiem.

Rozdział 5. Rozwiązanie Umowy

 

§ 19

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
2. Umowa może być rozwiązana przez BTK w trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy bądź Regulaminu, przy czym za istotne naruszenia uważa się:
a. Nieuregulowanie przez Abonenta zaległych opłat w terminie oznaczonym w wezwaniu do zapłaty,
b. Niezastosowanie się do obowiązków wynikających z § 12, 13, 14 lub 17 Regulaminu.
3. Powiadomienie o rozwiązaniu Umowy następuje przez pisemne oświadczenie strony, wysłane za pomocą listu poleconego na adres drugiej strony, określony w Umowie. W przypadku nie poinformowania przez Abonenta o zmianie adresu dokonanej w trakcie obowiązywania Umowy doręczenia dokonane na adres podany w Umowie uważa się za skuteczne.

§ 20

W przypadku rozwiązania Umowy ze względu na zaległości Abonenta, ponowne rozpoczęcie świadczenia usług następuje po uregulowaniu zaległych opłat wraz z ustawowymi odsetkami za okres opóźnienia i wniesieniu opłaty manipulacyjnej wg Cennika.
§ 21

Z chwilą rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy Abonent zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym zwrot Urządzenia polegać będzie na dostarczeniu przez Abonenta na koszt własny Urządzenia do siedziby BTK. Nieterminowy zwrot Urządzenia zobowiązuje do zapłacenia kary umownej przewidzianej w Cenniku Usług.

Rozdział 6. Wygaśnięcie Umowy

 

§ 22

Umowa wygasa wskutek:
1. Wykreślenia Abonenta z właściwego rejestru lub ewidencji, chyba, że na mocy przepisów szczególnych osoba trzecia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Abonenta,
2. Utraty przez Abonenta prawa do zajmowania nieruchomości lub lokalu, w którym znajduje się gniazdo Abonenckie, o ile Abonent nie wskaże innego miejsca, w którym ze względów technicznych możliwe będzie zainstalowanie gniazda Abonenckiego i Urządzenia.

Dział IV. Zasady użytkowania urządzenia

§ 23

1. BTK pozostawia Urządzenie do dyspozycji Abonenta z chwilą dokonania podłączenia i uruchomienia usługi. Urządzenie nie stanowi własności Abonenta.
2. BTK dokonuje konfiguracji Urządzenia w lokalu Abonenta a sprawność Urządzenia Abonent potwierdza podpisując protokół odbioru/przekazania sprzętu.
3. Abonent zobowiązuje się używać Urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać samodzielnych zmian w konfiguracji.
4. Do Urządzenia Abonent może podłączyć tylko zgłoszone uprzednio BTK i wykorzystywane przez siebie terminale abonenckie.

§ 24

1. BTK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia Urządzenia i związanej z tym niemożności korzystania przez Abonenta z usług sieci BTK bądź ich części, objętych zawartą Umową, jeśli niemożność ta spowodowana jest niewłaściwą eksploatacją Urządzenia przez Abonenta.
2. W przypadku uszkodzenia Urządzenia przez Abonenta spowodowanego w szczególności samodzielną ingerencją w Urządzenie, próbami samodzielnej lub nieautoryzowanej konfiguracji lub naprawy bądź niewłaściwą eksploatacją – koszty naprawy lub wymiany Urządzenia pokrywa w całości Abonent.
3. Za uszkodzenia Urządzenia spowodowane wadami ukrytymi odpowiedzialność ponosi BTK; BTK ponosi w takim przypadku także koszty naprawy lub wymiany Urządzenia.
4. Abonent zobowiązany jest zgłosić do BTK każdą usterkę Urządzenia. Na żądanie BTK Abonent zobowiązany jest dostarczyć uszkodzone Urządzenie do siedziby BTK.
5. Kwalifikacji przyczyny uszkodzenia Urządzenia dokonuje BTK lub wskazany przez niego podmiot, któremu BTK przekazał Urządzenie, celem usunięcia uszkodzenia.

Dział V. Odpowiedzialność abonenta

§ 25

1. Abonent zobowiązany jest do rzetelnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy oraz w przypadku zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych, także postanowień obowiązującego w chwili zawarcia Umowy Regulaminu Promocji.
2. W przypadku naruszenia postanowień Umowy Abonent zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej przewidzianej w Cenniku Usług. W przypadku uporczywego naruszania postanowień Umowy BTK przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 26

1. W przypadku opóźniania się przez Abonenta ze zwrotem Urządzenia, jest on zobowiązany do zapłacenia BTK kary umownej w wysokości określonej w Cenniku, oraz ustawowe odsetki od tej kwoty za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku podłączania do gniazda abonenckiego większej ilości terminali abonenckich niż wskazana w Umowie, Abonent zobowiązany jest do zapłacenia BTK kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.

Dział VI. Odpowiedzialność BTK

 

§ 27

BTK ponosi odpowiedzialność za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi chyba, że nastąpiło to wskutek siły wyższej, z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub niezachowania przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

§ 28

1. BTK zobowiązany jest, w miarę możliwości technicznych, do niezwłocznego usuwania wad w jakości świadczonej usługi.
2. W przypadku wystąpienia przerw lub zakłóceń w jakości świadczonej usługi, powstałych z winy BTK i trwających przez okres dłuższy jednorazowo niż 12 godzin Abonentowi przysługuje obniżenie opłaty abonamentowej o kwotę równą 1/30 wysokości opłaty abonamentowej za każdy dzień wystąpienia ww. przerw lub zakłóceń.

§ 29

1. BTK nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych w terminalu abonenckim przed ingerencją osób trzecich, w tym w szczególności pod kątem zabezpieczenia antywirusowego.
2. BTK nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek plików, dokumentów, oprogramowania lub danych zawartych w terminalu abonenckim, do których mogło dojść w trakcie konfigurowania i podłączania terminalu abonenckiego do sieci BTK.
3. BTK nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość danych transmitowanych poprzez sieć BTK i sieć Internet, jak również za straty wynikłe z zastosowania lub niemożności zastosowania informacji lub oprogramowania z sieci Internet.
4. BTK nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi (z zastrzeżeniem § 29 ust. 2).

§ 30

BTK zaleca Abonentowi zainstalowanie w terminalu abonenckim oprogramowania antywirusowego oraz dokonywania okresowej kontroli antywirusowej wszelkich danych, znajdujących się w pamięci terminala abonenckiego, jak też do kontrolowania pod tym kątem wszelkich danych, uzyskanych za pomocą sieci BTK lub z innych źródeł.

Dział VII. Serwis i konserwacja

§ 31

1. BTK zapewnia Abonentowi pomoc techniczną przy pierwszym montażu Urządzenia, skonfigurowaniu terminala abonenckiego, sprawdzaniu funkcjonowania w nim zainstalowanej, odpowiedniej karty sieciowej, bądź poinformowaniu Abonenta o konieczności zainstalowania takiej karty.
2. BTK zapewnia Abonentowi odpłatną pomoc techniczną, w miarę możliwości technicznych, w zakresie pozostałych usług związanych z korzystaniem z sieci BTK.
3. BTK zastrzega sobie prawo do dwugodzinnej przerwy technicznej przeznaczonej na konserwację systemu w niedzielę każdego tygodnia między godziną 600 a 800.

Dział VIII. Opłaty i postępowanie w przypadku powstania zaległości w płatnościach

§ 32

1. Abonent jest obowiązany do uiszczania, zgodnie z Cennikiem:
a. opłaty za uzyskanie dostępu do sieci BTK,
b. miesięcznej opłaty abonamentowej, płatnej z dołu, do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca, na podstawie otrzymanej faktury.
2. Wysokość opłat określa Cennik.

§ 33

1. W przypadku stwierdzenia zaległości Abonenta w płatności należnych BTK opłat, BTK przesyła na adres domowy wezwanie do zapłaty zaległości w wyznaczonym terminie lub przedstawienie w tym terminie dowodów wpłaty.
2. Abonent zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie BTK, o którym mowa w ustępie 1, a w przypadku niespełnienia żądania BTK, BTK uprawnione jest do zablokowania Urządzenia.
3. Ponowne uruchomienie Urządzenia nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu przez Abonenta zaległych opłat wraz z karą umowną, przewidzianą w Cenniku.
4. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez BTK, BTK dochodzić będzie zaległych płatności na drodze sądowej.

§ 34

1. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat BTK pobiera odsetki ustawowe.
2. Odsetki za opóźnienie w uiszczaniu opłat wykazywane są w nocie odsetkowej, przesyłanej listem poleconym.

§ 35

Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania wpłaty w kasie BTK, urzędzie pocztowym, banku lub dzień dokonania płatności przelewem.

Dział IX. Reklamacje

§ 36

1. Abonenci mogą składać reklamacje z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi w biurze BTK w godzinach otwarcia.
2. Jeżeli pomimo złożenia reklamacji przez Abonenta miało następnie miejsce trwałe (tj. trwające przez okres dłuższy jednorazowo 12 godzin) świadczenie przez BTK usługi złej jakości pod względem technicznym lub niewykonywanie usługi, Abonent winien w terminie 7 (siedmiu) dni zgłosić ponownie reklamację, celem uzyskania obniżenia opłaty abonamentowej, o którym mowa w § 30 ust. 2 Umowy.
3. Reklamacje powyższe winny być zgłaszane do BTK w jednej z form: pisemnie lub e-mailem a w sytuacjach uzasadnionych, nie cierpiących zwłoki także telefonicznie, jednakże Abonent jest zobowiązany zgłoszenie takie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 (siedmiu) dni potwierdzić na piśmie.
4. Osoba dokonująca zgłoszenia reklamacji zobowiązana jest podać dane, adres oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje anonimowe nie będą uwzględniane.

§ 37

BTK przy załatwianiu reklamacji obowiązana jest rozpatrzyć wyczerpująco wszelkie okoliczności sprawy, a w szczególności:
1. Prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację,
2. Dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego,
3. Wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby techniczne BTK,
4. Badania techniczne i obserwacje urządzeń w sposób przewidziany dla danego rodzaju usług.

§ 38

Reklamacja powinna być załatwiona nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego albo dłuższych badań lub obserwacji urządzeń, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia.

Dział X. Postanowienia końcowe

§ 39

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz inne właściwe przepisy.

§ 40
1. Informacje o planowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub w Cenniku i terminie ich wprowadzenia przekazywane są przez BTK pisemnie przynajmniej na 30 dni, czyli jeden okres rozliczeniowy przed planowaną zmianą.
2. Jeżeli Abonent nie zaakceptuje zmian, o których mowa w ust. 1 przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Umowy najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia w życie nowych postanowień, ze skutkiem na ten dzień. Nieskorzystanie z prawa do wypowiedzenia Umowy we wskazanym terminie traktowane będzie jako akceptacja przez Abonenta wprowadzonych zmian.

§ 41

BTK uprawniona jest do scedowania swoich uprawnień i obowiązków wynikających z umowy, Regulaminu i Cennika na dowolnie wskazaną przez siebie osobę trzecią, na co Abonent wyraża zgodę podpisując umowę.
§ 42

Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2005r.